Životné prostredie - poradenstvo


SLUŽBY

1)      Odpadového hospodárstva

 • Poradenstvo v oblasti správneho zaradenia, označenia a zhromažďovania odpadov u pôvodcu
 • Vypracovanie prevádzkového poriadku a havarijného plánu vyplývajúceho zo zákona o odpadoch
 • Vypracovanie súhlasu na nakladanie s nebezpečnými odpadmi vrátane ich prepravy, na zhromažďovanie nebezpečných odpadov u pôvodcu
 • Podanie žiadosti o  vydanie rozhodnutia (záväzného stanoviska) orgánu verejného  zdravotníctva Poradenstvo v oblasti správnej evidencii odpadov
 • Základné poradenstvo vo vypracovaní identifikačných listov nebezpečných odpadov
 • Poradenstvo pri jednaniach s orgánmi štátnej správy
 • Poradenstvo v oblasti podávaní hlásení príslušným orgánom
 • Poradenstvo v oblasti kompletizácie a aktualizácie KBÚ
 • Poradenstvo pri kompletizovaní a aktualizácii zmlúv s odberateľmi odpadov a kontrola ich príslušných povolení podľa
 • Zaškolenie vedúcich pracovníkov a zamestnancov v oblasti správneho triedenia odpadov na prevádzke, evidencia a správne vyplňovanie potrebných tlačív

1)      Vodného hospodárstva

 • Návrh nakladania s odpadovými vodami, ochrana povrchových a spodných vôd
 • Vypracovanie plánu preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia
 • Poradenstvo pri jednaniach s orgánmi štátnej správy
 • Činnosť vodohospodára

2)      Ochrany ovzdušia

 • Vedenie evidencie o prevádzke jednotlivých zdrojov znečisťovania ovzdušia
 • Vypracovanie povinného ročného hlásenia v zmysle zákona o poplatkoch
 • Poradenstvo pri jednaniach s orgánmi štátnej správy

KONTAKT:

mobil: +421 908 718 105  

e-mail: medihelp@medihelp.sk