Pre koho sú kurzy určené...


BOZP

    Podľa §8 (1) Zákona 124/2006 o ochrane a bezpečnosti pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov je zamestnávateľ povinný vopred vykonať opatrenia a zabezpečiť prostriedky potrebné na ochranu života a zdravia zamestnancov, vrátane prostriedkov na poskytnutie prvej pomoci. Zároveň je povinný určiť a odborne spôsobilými osobami školiť dostatočný počet zamestnancov na vykonávanie záchranných prác, evakuácie a na poskytnutie prvej pomoci.

Žiadateľia o vodičské oprávnenie, Autoškoly

    Žiadateľ o vodičské oprávnenie je pred absolvovaním skúšky z odbornej spôsobilosti na vedenie motorového vozidla povinný absolvovať  akreditovaný kurz prvej pomoci a vyhovieť v skúške z poskytovania prvej pomoci.

Vodiči z povolania sú povinní absolvovať každých 5 rokov pravidelný výcvik vodičov, súčasťou ktorého je kurz prvej pomoci. V spolupráci s autoškolami zabezpečujeme pravidelné preškolenie profesionálnych vodičov v poskytovaní prvej pomoci.

Deti, MŠ, ZŠ, SŠ

Najčastejším miestom úrazov detí je domáce prostredie, kde deti trávia najviac času. Ďalšími miestami častého vzniku úrazov sú miesta na športovanie,  cesta a školské a predškolské zariadenia.

Cestou k zníženiu výskytu úrazov detí je aj ich vzdelávanie s obsahom  zameraným na prevenciu úrazov a rizík poškodenia zdravia, spoznávanie rizík, poskytnutie prvej pomoci a  organizáciu pomoci človeku v tiesni vhodnými metódami a formami primeranými veku dieťaťa.

Materské centrá, Komunitné centrá...

Cieľom kurzu je získanie teoretických vedomostí a praktických zručností potrebných na správne poskytovanie prvej pomoci. Dôležité informácie, ktoré môžete ako rodič potrebovať práve v tých menej radostných chvíľach, ktoré prichádzajú náhle a  treba sa na ne pripraviť. 

Úrazy a situácie, ktoré ale Vy svojimi vedomosťami a zručnosťami môžete zvládnuť do príchodu záchrannej služby, minimalizovať dôsledky úrazu, náhleho stavu a predísť vážnym rizikám, ktoré môžu napr. pri poruche vedomia priniesť trvalé následky a zdraví a kvalite života dieťaťa.

Informácie o tom, ako postupovať v prípade bežných detských ochorení a drobných úrazov, ako postupovať v prvých hodinách, čo sledovať a kedy bez váhania vyhľadať lekára. Informácie o tom, ako vytvárať bezpečné prostredie pre Vaše dieťa a predchádzať úrazom v domácom prostredí.